മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 03-07-2024

ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപക നിയമനം സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ, ...

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 15-11-2023

കളമശ്ശേരി സ്ഫോടനം; മരണപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 5 ...

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 08-11-2023

ഐ.ഐ.ഐ.ടി.എം. -കെ ക്ക് പുതിയ ക്യാമ്പസ്
...

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 01-11-2023

കേരള ജ്യോതി പുരസ്കാരം ടി പത്മനാഭന്
...

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 04-10-2023

വൈദ്യുതി റഗുലേറ്ററി കമ്മീഷന്‍ ഉത്തരവ് പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ ...

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 27-09-2023

ശമ്പള പരിഷ്ക്കരണം
എനര്‍ജി മാനേജ്മെന്‍റ് സെന്‍ററിലെ ...

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 20-09-2023

മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും അസംബ്ലി മണ്ഡലങ്ങളില്‍ പര്യടനം ...

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 07-09-2023

പ്രാഥമിക കാർഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഒരേ ...