ക്രമ നമ്പർ പേര് വകുപ്പ് വെബ്സൈറ്റ്.
1 ശ്രീ കെ. രാജൻ
 • ലാൻഡ് റവന്യൂ
 • സർവേ ആൻഡ് ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്സ്
 • ഭൂപരിഷ്കരണം
 • ഭവനം
minister-revenue.kerala.gov.in
2 ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ
 • ജലവിഭവം
 • കമാൻഡ് ഏരിയ ഡെവലപ്മെൻറ് അതോറിറ്റി
 • ഭൂഗർഭ ജലം
 • ജല വിതരണം
 • ശുചീകരണം 
minister-waterresources.kerala.gov.in
3 ശ്രീ കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി
 • വൈദ്യുതി
 • അനർട്ട്
minister-electricity.kerala.gov.in
4 ശ്രീ എ. കെ.ശശീന്ദ്രൻ
 • വനം വന്യജീവി വകുപ്പ്
minister-forest.kerala.gov.in
5 ശ്രീ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി
 • രജിസ്ട്രേഷൻ
 • മ്യൂസിയങ്ങൾ
 • പുരാവസ്തു
 • ആർക്കൈവ്സ്
minister-ports.kerala.gov.in
6 ശ്രീ കെ.ബി ഗണേഷ് കുമാർ
 • ഗതാഗതം
minister-transport.kerala.gov.in
7 ശ്രീ വി. അബ്ദുറഹിമാൻ
 • സ്പോർട്സ്
 • വഖഫ്
 • ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടനം
 • പോസ്റ്റ് & ടെലിഗ്രാഫ്
 • റെയിൽവേ
 • ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമം
minister-sports.kerala.gov.in
8 ശ്രീ ജി. ആർ. അനിൽ
 • ഭക്ഷ്യ, സിവിൽ സപ്ലൈസ്
 • ഉപഭോക്തൃകാര്യം
 • ലീഗൽ മെട്രോളജി
minister-food.kerala.gov.in
9 ശ്രീ കെ. എൻ. ബാലഗോപാൽ
 • ധനകാര്യ വകുപ്പ്
minister-finance.kerala.gov.in
10 Prof. ആർ. ബിന്ദു
 • ഉന്നതവിദ്യഭ്യാസം
 • സാമൂഹ്യക്ഷേമം
minister-highereducation.kerala.gov.in
11 ശ്രീമതി ജെ. ചിഞ്ചു റാണി
 • മൃഗസംരക്ഷണം
 • ക്ഷീരവികസനം
 • ക്ഷീര സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ
 • മൃഗശാലകൾ
 • കേരള വെറ്ററിനറി & അനിമൽ സയൻസസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി
minister-ahd.kerala.gov.in
12 ശ്രീ എം.ബി.രാജേഷ്
 • തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് – പഞ്ചായത്തുകൾ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ, കോർപ്പറേഷനുകൾ
 • ഗ്രാമവികസനം
 • എക്സൈസ്
 • ടൗൺ പ്ലാനിംഗ്
 • പ്രാദേശിക വികസന അതോറിറ്റികൾ
 • കില.
minister-lsg.kerala.gov.in
13 ശ്രീ പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്
 • ടൂറിസം
 • പൊതുമരാമത്ത്
minister-pwd.kerala.gov.in
14 ശ്രീ പി. പ്രസാദ്
 • കൃഷി
 • മണ്ണ് സർവേ & മണ്ണ് സംരക്ഷണം
 • കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല
 • വെയർഹൗസിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ
minister-agriculture.kerala.gov.in
15 ശ്രീ കെ. രാധാകൃഷ്ണൻ
 • ദേവസ്വം
 • പട്ടികജാതി-പട്ടികവർഗ്ഗ പിന്നോക്ക ക്ഷേമം
 • പാർലമെന്ററികാര്യം
minister-scst.kerala.gov.in
16 ശ്രീ പി. രാജീവ്
 • നിയമം
 • വ്യവസായം (വ്യാവസായിക സഹകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ)
 • വാണിജ്യം
 • ഖനനം
 • ജിയോളജി
 • കൈത്തറി
 • തുണിത്തരങ്ങൾ
 • ഖാദി
 • ഗ്രാമ വ്യവസായങ്ങൾ
 • കയർ
 • കശുവണ്ടി വ്യവസായം
 • പ്ലാന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേറ്റ്
minister-industries.kerala.gov.in
17 ശ്രീ വി. ശിവൻകുട്ടി
 • പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം
 • തൊഴിൽ
minister-education.kerala.gov.in
18 ശ്രീ വി. എൻ.വാസവൻ
 • സഹകരണ വകുപ്പ്
 • തുറമുഖങ്ങൾ
minister-cooperation.kerala.gov.in
19 ശ്രീ സജി ചെറിയാൻ
 • ഫിഷറീസ്
 • ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്
 • ഫിഷറീസ് സർവകലാശാല
 • യുവജന കാര്യം.
 • സാംസ്കാരികം
 • കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര വികസന കോർപ്പറേഷൻ
 • കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി
 • കേരള സംസ്ഥാന സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ ക്ഷേമനിധി ബോർഡ്
minister-fisheries.kerala.gov.in
20 ശ്രീമതി വീണ ജോർജ്
 • ആരോഗ്യം
 • വനിതാ-ശിശു വികസനം
minister-health.kerala.gov.in