മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 24-05-2023

പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനം: 81 താല്‍ക്കാലിക ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 17-05-2023

ആശുപത്രി സംരക്ഷണ നിയമ ഭേദഗതി ഓർഡിനൻസിന് ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 10-05-2023

താനൂര്‍ ബോട്ടപകടം: റിട്ട. ജസ്റ്റിസ് വി.കെ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 03-05-2023

പൊതു പദ്ധതികൾക്ക് ഭൂമി കൈമാറുമ്പോൾ മുദ്ര ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 26-04-2023

ജൂനിയര്‍ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകര്‍ക്ക് പുനര്‍നിയമനം
പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 19-04-2023

നിയമനം
പബ്ലിക് സര്‍വ്വീസ് കമ്മീഷന്‍റെ അംഗങ്ങളില്‍ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 12-04-2023

സേഫ് കേരള പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം
...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 05-04-2023

മൂന്നാർ ഹിൽ ഏരിയാ അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കും
...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 29-03-2023

2023ലെ കേരള വ്യവസായനയം അംഗീകരിച്ചു
2023ലെ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക