മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 15-09-2021

ആദിവാസി മേഖലകളില്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്ടിവിറ്റി ലഭ്യമാക്കാന്‍ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ : 09-06-2021

വാക്സിന്‍ ഉല്‍പ്പാദന യൂണിറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികള്‍ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക