മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 12-01-2022

മോറട്ടോറിയം കാലാവധി നീട്ടി
വിവിധ ധനകാര്യ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 22-12-2021

മെഡിസെപ് പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം സംസ്ഥാന ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 15-12-2021

1. തമിഴ്നാട് ഊട്ടിയിലെ കുനൂരില്‍വെച്ചുണ്ടായ ഇന്ത്യന്‍ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 08-12-2021

എക്സ്ഗ്രേഷ്യ സഹായം തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കു നടത്തുന്ന ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 01-12-2021

റെയില്‍ മേല്‍പ്പാലം നിര്‍മ്മാണം – ത്രികക്ഷി ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 24-11-2021

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി- അനുബന്ധ തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം
...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 17-11-2021

ധനസഹായം
കേരള സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാമിഷന്‍ മുഖേന ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 10-11-2021

അന്തർ‍ സംസ്ഥാന നദീജല വിഷയം – ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 03-11-2021

കെ-ഫോണ്‍ പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിനായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

Loading...