മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 09-03-2022

എച്ച് എല്‍എല്‍- കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടിനെതിരെ അഭിപ്രായം ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 22-02-2022

ഒ.ബി.സി പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തും
എസ്.ഐ.യു.സി ഒഴികെയുള്ള ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 17-02-2022

കനോലി കനാൽ വികസനത്തിന് 1118 കോടി ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 09-02-2022

കരട് മാര്‍ഗരേഖ അംഗീകരിച്ചു നവകേരളം കര്‍മ്മ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 02-02-2022

സംസ്ഥാനത്ത് 28 പോക്‌സോ കോടതികള്‍ കൂടി ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 27-01-2022

തസ്തിക
സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴില്‍ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 19-01-2022

നിയമനം
കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലയിലെ എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതരുടെ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 12-01-2022

മോറട്ടോറിയം കാലാവധി നീട്ടി
വിവിധ ധനകാര്യ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 22-12-2021

മെഡിസെപ് പദ്ധതിക്ക് മന്ത്രിസഭയുടെ അംഗീകാരം സംസ്ഥാന ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

Loading...