മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 23-03-2023

സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് സയന്‍സ് പാര്‍ക്കുകള്‍ സ്ഥാപിക്കും ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 15-03-2023

കെ ഫോൺ പദ്ധതിക്ക് പ്രൊപ്രൈറ്റർ മോഡൽ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 08-03-2023

മന്ത്രിമാരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ താലൂക്ക് തല അദാലത്ത് ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 01-03-2023

സര്‍ക്കാര്‍ ഗ്യാരണ്ടി
കേരള സോഷ്യല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 23-02-2023

ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് ഓഫ് കോവളം ആന്റ് അഡ്ജസന്റ് ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 15-02-2023

തസ്തിക
സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി ആഘാത നിര്‍ണ്ണയ ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 08-02-2023

പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി
കാസര്‍കോട് ജില്ലയിലെ മലയോര ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 01-02-2023

വർക്ക് നിയർ ഹോം സെന്ററുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക

മന്ത്രിസഭായോഗ തീരുമാനങ്ങള്‍ 25-01-2023

രണ്ട് പുതിയ പി.എസ്.സി അംഗങ്ങള്‍
പബ്ലിക് ...
തുടര്‍ന്ന് വായിക്കുക