ലഹരി വിരുദ്ധ ശൃംഖല – സംസ്ഥാനതല ഉദ്‌ഘാടനം.

നവംബർ 1 കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ ലഹരിക്കെതിരെ കേരള ജനത “ലഹരി വിരുദ്ധ മനുഷ്യ ശൃംഖല” തീർത്തു. തിരുവനന്തപുരം പാളയം രക്ത സാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ […]