20,808 ലൈഫ് വീടുകളുടെ താക്കോൽ കൈമാറ്റവും , കടമ്പൂർ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും